Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

And we begin to feel that way ourselves, that basic goodness exists in ourselves…. For the very reason that you are not struggling, just purely creating harmony alone, but you are also creating enlightened society….
When there is that kind of harmony takes place, properly, fully, then there is some kind of joy taking place…
The harmony had to be related with some sense of lusciousness, richness, which is one aspect of harmony. The other aspect of harmony is a sense of spaciousness, and openness

7918 f4f4 500

May I love myself just as I am.
May I sense my worthiness and well-being.
May I trust the world.
May I hold myself in compassion.
May I meet the suffering and ignorance of others with compassion.

Jack Kornfield

Sponsored post
feedback2020-admin
7946 cb5a 500

If you want to be my friend
remember that your mind is
space
unborn and unceasing
like the sky.

Ösel Tendzin

I can smell the ocean
from my doorway as I
step out.

He is the freshness and the
promise or threat
of complete vastness.

— “My Guru is the Ocean“
Play fullscreen

Kenneth Burke’s “Definition of Man,” from Language as Symbolic Action

Profesor de Barbaro: Na ziemię sprowadzają mnie pacjenci, którzy cierpią. A ja nie umiem im pomóc

Jeśli człowiek nie upora się z własną przeszłością, traumami, nie ma szans być szczęśliwym? 

- Przeszłość jest w nas obecna, nie ma sensu kwestionować związku między tym, co „wczoraj” a tym, co „dziś”. Ale w Pani pytaniu interesuje mnie, co znaczą słowa „uporać się”? Co znaczą dla konkretnej osoby. Czy kryje się za nimi chęć zaakceptowania siebie, szczera próba pokonania zranień z przeszłości? I wcale nie jest tak, że jeśli ktoś miał szczęśliwe dzieciństwo i rodziców, którzy mu na wszystko pozwalali, będzie mu świetnie w życiu. I odwrotnie: są ludzie, którzy mieli tak zwane trudne dzieciństwo, a bardzo dobrze sobie radzą w dorosłości. W terapii mówimy, że każdy ma swoją opowieść. Ważne jest to, czy ta historia nas osłabia, czy umacnia. I kiedy nas osłabia albo kreuje konflikty, to mamy problem. I z takimi opowieściami zgłaszają się ludzie do terapii.

7985 6db2

Emotional abuse is like brainwashing. It systematically wears away at the victim’s self-confidence, sense of self-worth, trust in his or her perceptions, and self-concept. Whether it is by constant berating and belittling, by intimidation, or under guise of “guidance” or teaching, the results are similar. Eventually, the recipient loses all sense of self and all remnants of personal value. The primary effects of emotional abuse are depression, lack of motivation, confusion, difficulty concentrating or making decisions, low self-esteem, feelings of failure or worthlessness, feelings of hopelessness, self-blame, and self-destructiveness.

Beverly Engle, The Emotionally Abusive Relationship

Codzienne doświadczenie pokazuje, że pomimo naszej woli i starań jesteśmy często bezradni wobec czegoś, co jest w nas niedostępne, nierozpoznane, nieświadome. Powtarzamy w życiu „stare błędy”, nieświadomie prowokujemy przykre, źle kończące się dla nas zdarzenia. W związkach czujemy się odrzucani, niechciani, nierozumiani, wykorzystywani, atakowani. W terminologii psychoanalitycznej, ulegamy przymusowi powtarzania.
Niepowodzenia i komplikacje w życiu małżeńskim, rodzinnym i zawodowym stawiają nas w poczuciu bolesnej bezradności, bo to, czego tak bardzo chcemy, wydaje się nieosiągalne.
Cierpienie, lęk, depresja, uczucie samotności, wrogość i zawiść, zawód miłosny i porażka w pracy, problemy związane z poczuciem tożsamości - stawiają nas w sytuacji, w której mobilizujemy i utrwalamy nasz „sposób na życie”. Ten sposób służy obronie lecz wzmacnia błędne koło cierpienia. Linią obrony jest nie chcieć wiedzieć więcej o sobie. Obronny sposób na życie jest murem, który odgranicza nas od możliwości stawiania sobie pytań o naturę naszych problemów i motywów naszego postępowania, czyli od możliwości odkrywania „nie znanego” w nas.
http://psychoanaliza.gda.pl/psychoanaliza/
Reposted bycharlotta15lottibluebell
Sny nie mówią nam o tym, co się zdarzy, ale o tym, co dzieje się teraz. Nie mówią o przyszłości, ale odkrywają teraźniejszość, dokładniej niż wielka myśl. Twoje sny podpowiadają ci, kim jesteś, zwłaszcza po dniu, który zamącił ci w głowie i zdruzgotał, zmuszając do obowiązków i podporządkowania się regułom. Życie na jawie pogrąża nas w niebycie, bowiem rozprasza nas i każe patrzeć na innych. Tylko sen odsłania nas takich, jacy jesteśmy naprawdę.
— Éric-Emmanuel Schmidt
8012 8430 500

Sometimes the easiest way to solve a problem is to stop participating in the problem.

8027 1a5f 500

Nie jest dobrym pomysłem pozwalać innym, by zachowywali się wobec nas jak kaci. Dlaczego? Ponieważ będąc ofiarą, hodujesz w sobie kata.

Wojciech Eichelberger

Nie chcę już niczego, tylko być w zupełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żadnych nadzwyczajności. Być sobą, tylko tym, czym się jest naprawdę. Nie tworzyć tych kłamliwych sobowtórów w obcych sobie sferach ducha.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted bynormalnainaczej normalnainaczej
8046 4718 500

Intolerance, confrontation, disgust with those of opposed views engender not improvement in others but resentment, not progress but regress. This, I insist, is a mood that does more harm than good; dead silence would be preferable…

Our hope for an improved society, as with everything creative, requires a happy breed of aspiring idealists - exuberant individuals.

Leonard Read

Jeśli masz mieć byle jakie oparcie, to lepiej oprzyj się o ścianę.
8058 c6d8

Treating children like human beings.

8068 57f8 500

Conventionally, “good” is the opposite of “bad.” But basic goodness precedes good and bad. It is goodness in the sense that fundamentally there is nothing wrong, nothing incomplete, and nothing missing. At the root of our being there is a beating heart that can manifest awakenment. “Basic” means “fundamental.” Basic goodness is fundamental because it is primordial. The nature of humanity has remained unchanged from beginningless time. Underneath all the confusion we witness, the character of humanity is inherently stainless, without fault.

Sakyong Mipham, Joined at the Heart

8079 4086

Aby zrozumieć pacjenta, trzeba go najpierw odnaleźć w samym sobie.

Christopher Bollas

8100 a793 500

When you see something beautiful in someone, tell them. It may take seconds to say, but for them, it could last a lifetime.

8117 08ae 500

My goal is to build a life i don’t need a vacation from.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...